ایزوگام فویلدار

ایزوگام فویلدار بام گستر

تشکیل شده از یک لایه پلی استر و یک لایه تیشو که با قیر اندود شده و دارای پوشش آلومینیوم می باشد .