ایزوگام پودری

ایزوگام پودری بام گستر

تشکیل شده از یک لایه تیشو اشباع شده از قیر